Mijn collega’s

Bezoek ook de website van onze collega's

 
www.bodysoultuning.nl

Jeanine Weterings-Landheer, astrologe, stemwerk en stemvorkbehandelingen

http://lauravanloon.com

Praktijk voor acupunctiir en shiatsu

www.bsr-voorhout.nl

Paul Weterings, body stress release

Contact

Adres praktijkruimte
Kanaalweg 54                                                                                                                                                          2584CL Den Haag

Telefoon: 06-28300223                                                                                                                                                Email: info@spiritflute.nl

 

 

 

 

 

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy leg ik uit dat ik zorgvuldig omga met persoonsgegevens.

Praktijk Spiritflute, gevestigd aan Sweelinckplein 1 2517GK Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:?www.spiritflute.nl Kanaalweg 54  2584CL Den Haag 06-28300223
Persoonsgegevens die wij verwerken
Spiritflute verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Geslacht?- Geboortedatum?- Adresgegevens
- Telefoonnummer - E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Spiritflute verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - gezondheid
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spiritflute verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling?- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder?- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming
Spiritflute neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spiritflute) tussen zit. Spiritflute gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: (aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene)
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spiritflute bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: max. 7 jaar ivm een nieuw bezoek bewaren we de inhoudelijke informatie graag.
Delen van persoonsgegevens aan derden
Spiritflute verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden tenzij het op jouw verzoek is.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Spiritflute gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spiritflute en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spiritflute.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Spiritflute wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spiritflute neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spiritflute.nl. Spiritflute heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: (voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe)
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.